Escape room - 1, 6 tys. nieprawidłowości po kontroli strażaków

Po katastrofy w Koszalinie Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła na polecenie szefa Ministerstwa Spraw Weneckich i Administracji Joachima Brudzińskiego kontrole tzw. escape roomów. Do poniedziałku, 7 stycznia, strażacy sprawdzili 434 tego typu lokale. W trakcie kontroli stwierdzono 1, 6 tys. nieprawidłowości. Resort pracuje ponad zmianą przepisów mających pokrzepić ochronę przeciwpożarową budynków, po których prowadzi się aktywność o charakterze rozrywkowym.

– W toku kontroli sprawdzono ogółem prawie 1, 6 tys. nieprawidłowości z obszaru ochrony przeciwpożarowej, w tym prawie 600 w zakresie względów ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami stanowiła około 87 proc. wszelkich skontrolowanych lokali. Dla 53 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, natomiast w 40 przypadkach nałożono grzywny w drodze kary karnego – czytamy po komunikacie MSWiA.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w środek uniemożliwiający ich natychmiastowe jawnie w przypadku pożaru, nietrafnej szerokości dróg ewakuacyjnych jak i również braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również metrów. in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji, np. elektrycznych i grzewczych.

Projekt nowych przepisów dot. metrów. in. escape roomów

W środę, 9 stycznia, MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych wzór nowelizacji rozporządzenia mającego wzmocnić ochronę przeciwpożarową budynków, w których prowadzi się czynność gospodarczą o charakterze rozrywkowym, m. in. takich jakim sposobem escape roomy.

W uzasadnieniu do projektu odczytujemy, że jest to reakcja na pożar, który wybuchł 4 stycznia 2019 r. w lokalu z pomieszczeniem typu escape room po Koszalinie. W pożarze zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.

– Właściciel, zarządca, użytkownik lub inny istotnie władający obiektem budowlanym (... ), w którym wiedziona jest działalność o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, po trakcie których ich partycypanci uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub inaczej obniżona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek których ograniczona jest możliwość katalogów ewakuacji, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności, oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne kontrola organizacji ewakuacji ludzi po miejsce bezpieczne, na dworze przedmiotu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, jak i również sprawdzenie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej – możemy przeczytać po projekcie rozporządzenia.

Autorzy projektu zaznaczyli, że kontrola, czy spełnione zostały wymagania ochrony przeciwpożarowej, musi stanowić wykonywane z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób mających tytuł profesjonalny inżynier pożarnictwa lub które mają ukończone studia wyższe przy zakresie inżynierii bezpieczeństwa, po specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Ponadto "właściciel, zarządca, użytkownik lub inny rzeczywiście władający obiektem budowlanym bądź jego częścią powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Publicznej Straży Pożarnej o okresie przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. jednej, nie później niż dzięki 7 dni przed ich przeprowadzeniem".

Z planu wynika też, że wraz z przeprowadzonych kontroli rzeczoznawca musi sporządzić protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi jak i również spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Właściciel obiektu składa jego do komendy powiatowej PLAYSTATION w ciągu 7 dni od przeprowadzonej kontroli.

– Projektowane rozwiązanie musi wzmocnić nadzór Państwowej Straży Pożarnej nad realizacją zajęć wynikających zarówno z projektowanego paragrafu 17a ust. 1 zmienianego rozporządzenia, jak jak i również nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych (lub ich częściach), których odnosi się do przepis. W perspektywie omawiana procedura powinna wpłynąć w poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach, zaś w konsekwencji wzmocnić opiekę zdrowia i życia jednostek w nich przebywających – czytamy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Popularny

bank Światowy - PKB, prognoza wzrostu dla Polski
Bank Światowy - PKB, prognoza wzrostu dla Polski

Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB Polski po 2016 roku z trzy, 7 do 3, dwóch proc. Powód to osłabienie w inwestycjach. W kolejnych dwóch latach pęd wzrostu PKB w…...

aRR chce wstrzymania wypłaty na rzecz Śmietanki  Informacje
ARR chce wstrzymania wypłaty na rzecz Śmietanki Informacje

Szef klubu PSL odchodzi z resortu skarbu NIK krytycznie o spółce Elewarr i Agencji Rynku Rolnego Przewodniczący rady nadzorczej Elewarru Lucjan Zwolak zwrócił się do odwiedzenia prezesa spółki Bronisława Tomaszewskiego…...

autobusy elektryczne i elektromobilność w naszym kraju - perspektywy
Autobusy elektryczne i elektromobilność w naszym kraju - perspektywy

Autobusy elektryczne posiadają być polską specjalnością. Wówczas ma być także pewien z najważniejszych aspektów progresu elektromobilności. A ta ostatnia ma przynieść dodatkowy 1, 1 proc. wzrostu PKB i 81 tys. nowych…...

badanie Stanforda. Młodzi w AMERYCE nie zarobią tyle jak ich rodzice  Ze świata
Badanie Stanforda. Młodzi w AMERYCE nie zarobią tyle jak ich rodzice Ze świata

"To rekord! ". Ambasador USA o handlu z Polską Amerykanie zaspokojeni z wizyty w Pekinie. "Rozmowy przebiegają bardzo dobrze! " Trump grozi wycofaniem USA ze Światowej Organizacji Handlu USA wstępnie…...