Co to jest finanse złożone? Szczegółowy przewodnik dla początkujących

17 lutego 2021

Co to jest finanse złożone? Szczegółowy przewodnik dla początkujących

Compound Finance to algorytmiczny protokół typu open source, który umożliwia tworzenie rynków pieniężnych w łańcuchu blokowym Ethereum. Osoby fizyczne i instytucje mogą zarabiać odsetki od aktywów cyfrowych, które dostarczają do protokołu. Podczas gdy ci, którzy chcą pożyczyć zasoby cyfrowe, mogą to zrobić bezpośrednio z samego protokołu, bez konieczności negocjowania z kontrahentem lub partnerem. Protokół Compound Finance można również traktować jako projekt DeFi (zdecentralizowane finanse), ponieważ ma on na celu wprowadzenie innowacji na istniejących rynkach pieniężnych poprzez stworzenie nowatorskiego modelu rynkowego, który jest bezproblemowy, wydajny i zdecentralizowany.

Podstawowym celem protokołu Compound Finance jest zapewnienie osobom fizycznym możliwości „handlu wartością czasu aktywów cyfrowych. Wynika to z koncepcji finansowej „wartości pieniądza w czasie, która zakłada, że ​​pieniądz w teraźniejszości jest wart więcej niż identyczna suma pieniędzy otrzymana w przyszłości. Wynika to z możliwości zarobkowania pieniędzy otrzymanych w teraźniejszości; pieniądze otrzymane w teraźniejszości można zainwestować, umożliwiając tym samym uzyskanie zwrotu i wygenerowanie większej sumy pieniędzy w przyszłości. Jednym ze sposobów uzyskania takiego zwrotu jest pożyczenie określonej kwoty pieniędzy, z której pożyczkodawca może następnie uzyskać zwrot w postaci stopy procentowej dołączonej do pożyczki.

Compound Finance stara się rozwiązać problem związany z utrzymywaniem aktywów cyfrowych, jakim jest dochód finansowy, wprowadzając innowacje w zakresie procesu pożyczania i pożyczania. Dochód to dochód zwracany z inwestycji. Na przykład dochodem z tradycyjnych aktywów byłyby dywidendy otrzymywane z posiadania udziałów w firmie, płatności kuponowe z tytułu obligacji lub dochód z wynajmu z wynajmowanej nieruchomości. Dochód jest oddzielny od zwrotu z inwestycji (zwanego również całkowitym zwrotem), który jest finansowym zyskiem lub stratą z inwestycji w czasie. Dochód, który jest generowany z inwestycji, nie wymaga sprzedaży w celu odblokowania bazowej wartości aktywów. Według białej księgi Compound Finance, jedną z głównych wad aktywów blockchain jest to, że:

Aktywa Blockchain mają ujemną rentowność, wynikającą ze znacznych kosztów przechowywania i ryzyka (zarówno na giełdzie, jak i poza giełdą), bez naturalnych stóp procentowych w celu zrównoważenia tych kosztów. Przyczynia się to do zmienności, ponieważ holding jest zniechęcający .

Protokół Compound Finance stara się rozwiązać ten problem, próbując wypełnić lukę między pożyczkodawcami, którzy chcą uzyskać zwrot z nierentownych aktywów cyfrowych, a pożyczkobiorcami, którzy chcą wykorzystać pożyczone aktywa do celów produkcyjnych lub inwestycyjnych.

Złożony protokół finansowy

Compound to protokół, który ustanawia rynki pieniężne w łańcuchu blokowym Ethereum. W tradycyjnych finansach rynki pieniężne są przedmiotem obrotu instrumentami finansowymi o dużej płynności i krótkich terminach zapadalności. Rynki pieniężne są wykorzystywane głównie przez duże instytucje i przedsiębiorstwa jako środek do zaciągania pożyczek i udzielania pożyczek krótkoterminowych. W kontekście protokołu Compound Finance rynki pieniężne to pule tokenów z algorytmicznie określonymi stopami procentowymi, które są oparte na podaży i popycie na token na danym rynku pieniężnym. Rynki pieniężne w protokole złożonym zawierają również przejrzysty i jawny bilans, w którym zapisywane są wszystkie transakcje i historyczne stopy procentowe.

Uczestników protokołu można w dużej mierze podzielić na dwie grupy: dostawców i pożyczkobiorców. Dostawcy będą dostarczać (lub pożyczać) swoje fundusze na rzecz protokołu, aw zamian otrzymają wynagrodzenie w postaci płatności odsetek. Podczas gdy ci, którzy chcą pożyczyć, mogą to zrobić z zasobów cyfrowych, które zostały dostarczone do protokołu. Uczestnicy mogą wybrać dostawę lub pożyczkę z dowolnego rynku pieniężnego obsługiwanego przez protokół, którym w chwili pisania jest: BAT, DAI, REP (Augur), WETH (Wrapped Ether) i ZRX (0x).

Finansowanie złożone: dostarczanie tokenów

Mechanizm pożyczkowy dla protokołu Compound Finance różni się od innych platform peer-to-peer tym, że w przypadku protokołu Compound Finance token użytkownika nie jest dopasowywany i pożyczany innemu użytkownikowi. Zamiast tego ci, którzy chcą pożyczyć, pożyczą samemu protokołowi. Protokół złożony następnie agreguje podaż pożyczonych środków, co skutkuje wysokim poziomem płynności na tym rynku pieniężnym. Ten mechanizm pożyczkowy oznacza również, że użytkownicy, którzy zdecydują się zasilić protokół, mogą w dowolnym momencie wycofać swoje tokeny. Nie muszą czekać na zapadalność konkretnej pożyczki, aby odzyskać pożyczone środki. Aktywa dostarczone do protokołu będą podlegały oprocentowaniu na podstawie stopy procentowej dostawy, która jest unikalna dla danego składnika aktywów.

Finansowanie złożone: pożyczanie tokenów

Mechanizm wypożyczania zaimplementowany przez Compound różni się od alternatywnych platform peer-to-peer. Na tych platformach pożyczaniu często towarzyszą negocjacje z kontrahentem. Na przykład negocjowanie terminu zapadalności lub okresu finansowania. Dzięki protokołowi Compound Finance użytkownicy mogą pożyczać aktywa bezpośrednio z protokołu, po prostu określając aktywa, które chcą pożyczyć. Każdy rynek pieniężny będzie miał również zmienną stopę procentową, która określa koszt pożyczki aktywa.

Protokół Compound Finance wymusza także regułę, która stanowi, że saldo konta użytkownika musi przekraczać kwotę pożyczonych środków. Zasada ta nazywana jest współczynnikiem zabezpieczenia, a użytkownik nie może inicjować działań, na przykład pożyczanie lub wycofywanie aktywów, które spowodowałyby obniżenie wartości konta użytkownika poniżej współczynnika zabezpieczenia.

Protokół Compound Finance wykorzystuje również „Price Oracle, który śledzi bieżący kurs wymiany każdego obsługiwanego zasobu cyfrowego w protokole. Odpowiedzialność za ustalenie wartości aktywów w protokole jest delegowana do komitetu, który zestawia ceny obsługiwanych aktywów z 10 najlepszych giełd w przestrzeni kryptowalut. Te kursy wymiany są używane w protokole do określenia zdolności kredytowej i wymagań dotyczących zabezpieczenia konta, a także do wszelkich innych funkcji, które wymagają obliczenia równowartości konta w protokole.

Stopy procentowe

Stopa procentowa, która jest ustalana, gdy użytkownik dostarcza protokół lub gdy użytkownik pożycza z protokołu, jest określana algorytmicznie, na podstawie podaży i popytu na aktywa na danym rynku pieniężnym. W rezultacie, gdy na danym rynku pieniężnym będzie dużo płynności (duża podaż i niski popyt na pożyczkę), to stopy procentowe na tym rynku będą niskie. I odwrotnie, gdy występuje niedobór płynności (niska podaż i wysoki popyt na pożyczkę), wówczas stopy procentowe będą prawdopodobnie wysokie. Ten mechanizm stopy procentowej różni się od alternatywnych platform pożyczek typu peer-to-peer, w przypadku których poszczególni dostawcy lub pożyczkobiorcy zwykle muszą negocjować warunki i oprocentowanie pożyczek.

Likwidacja

Jeżeli łączna wartość aktywów dostarczonych przez użytkownika, podzielona przez wartość jego niespłaconych pożyczek, spadnie poniżej wskaźnika zabezpieczenia, wówczas konto użytkownika podlega likwidacji przez innych użytkowników protokołu. W przypadku likwidacji likwidator może spłacić część lub całość pozostałej do spłaty pożyczki w imieniu likwidowanej osoby fizycznej (zwanej również osobą podlegającą likwidacji). Skutkuje to ponownym dostosowaniem salda zadłużenia likwidatora do wskaźnika zabezpieczenia. W zamian za wszczęcie likwidacji likwidator otrzymuje upust zwany „Rabatem likwidacyjnym. Rabat ten reprezentuje procentową wartość, jaką otrzymuje użytkownik, rozpoczynając likwidację.

Inteligentny kontrakt na rynku pieniężnym

Rynki pieniężne w protokole Compound Finance są wspierane przez inteligentny kontrakt rynku pieniężnego. To właśnie dzięki tej inteligentnej umowie można współdziałać z protokołem złożonym. Inteligentny kontrakt Money Market posiada następujące funkcjonalności, które umożliwiają proces pożyczania i wypożyczania na protokole:

Dostawa

Funkcja podaży umożliwia dostawcy przeniesienie aktywów na rynek pieniężny. Ten składnik aktywów zaczyna następnie gromadzić odsetki w oparciu o bieżącą stopę procentową podaży danego składnika aktywów.

Wycofać

Funkcja wycofania przenosi aktywa użytkownika z rynku pieniężnego z powrotem do użytkownika, co skutkuje zmniejszeniem bilansu dostaw użytkownika w protokole.

Pożyczać

Funkcja pożyczki przenosi składnik aktywów z rynku pieniężnego na użytkownika, co powoduje rozpoczęcie akumulacji odsetek w oparciu o bieżącą stopę procentową pożyczanego składnika aktywów.

Spłać pożyczkę

Funkcja spłaty pożyczki przenosi pożyczone aktywa na rynek pieniężny, co skutkuje zmniejszeniem salda pożyczek użytkownika.

Płynność rachunku

Płynność rachunku to całkowita wartość salda dostaw użytkownika, pomniejszona o łączną wartość zbilansowanych kredytów tego użytkownika, pomnożona przez współczynnik zabezpieczenia protokołu. Użytkownicy, którzy mają ujemną płynność na rachunku, nie będą mogli wypłacać ani pożyczać żadnych aktywów, dopóki płynność ich konta nie zostanie przywrócona do dodatniego poziomu. Można to osiągnąć, dostarczając więcej aktywów do protokołu lub spłacając wszelkie niespłacone pożyczone aktywa. Ujemna płynność rachunku oznacza również, że konto użytkownika podlega likwidacji.

Dalsze informacje dotyczące funkcjonalności inteligentnego kontraktu Money Market.

Status rynku i zarządzanie

Każdy rynek pieniężny w protokole Compound Finance może znajdować się w jednym z trzech stanów:

  • Nieobsługiwane
  • Utrzymany
  • Zawieszony

Każdy nowy rynek pieniężny rozpocznie się w stanie nieobsługiwanym i, w zależności od działań administratora, może przejść do stanu obsługiwanego. Gdy rynek jest w stanie obsługiwania, może to zrobić każdy użytkownik, który chce dostarczać lub pożyczać na rynku. Jeśli jednak rynek pieniężny musi zostać zamknięty z jakiegokolwiek powodu określonego przez administratora, wówczas rynek ten zostanie zawieszony. Jeśli rynek zostanie zawieszony na czas nieokreślony, wszystkie pożyczki z tego aktywa mogą zostać zlikwidowane.

Model zarządzania dla Compound ma na początku być pod scentralizowaną kontrolą. Jednak jest zamierzone, aby z czasem kontrola nad protokołem została przeniesiona na społeczność. Prawa, z których może skorzystać administrator lub komitet zarządzający, obejmują:

  • Możliwość wyboru nowego administratora, takiego jak DAO
  • Możliwość ustalenia modelu stopy procentowej na rynek
  • Możliwość wspierania, zawieszania lub cofania zawieszenia rynku
  • Możliwość delegowania podmiotu, który może ustalać ceny Oracle
  • Możliwość wypłaty kapitału (wypracowanego dochodu) protokołu

Oczekuje się, że w pewnym momencie w przyszłości prawa te zostaną przeniesione do DAO (zdecentralizowanej organizacji autonomicznej) kontrolowanej przez społeczność.