Co to jest bank rbc

Category: Mieć Pewność
17 lutego 2021

Słownik terminów

Poniżej przedstawiono niektóre terminy powszechnie używane w odniesieniu do bezpośrednich płatności i depozytów ACH.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

Numer rozliczeniowy ABA

Numer rozliczeniowy ABA to dziewięciocyfrowy numer identyfikujący konkretną instytucję finansową. Jest to system numeracji National Clearing System używany w Stanach Zjednoczonych.

ACH (Automatyczna Izba Rozliczeniowa)

Termin ACH używany do opisu płatności elektronicznych. Nazywane również wpłatami bezpośrednimi, płatnościami bezpośrednimi i wstępnie autoryzowanymi poleceniami zapłaty.

Specyfikacje formatu rekordów ACH opisane w dokumencie NACHA Operating Rules and Guidelines są akceptowanymi i gwarantowanymi standardami formatu dla płatności dostarczanych za pośrednictwem sieci ACH.

Zmiana właściciela konta

Zmiana własności konta następuje po przeniesieniu usługi ACH Direct Payments & Deposits z jednego podmiotu do drugiego.

Gdy takie działanie zostanie podjęte w ramach usługi ACH Direct Deposits Service, zostaną ponownie obliczone płatności oczekujące należące do wszystkich innych usług ACH Direct Deposits Services, które są nadal przypisane do istniejącego podmiotu. W ten sposób może zwolnić płatności „W Nadwyżce jako „Ważna.

Ponowne obliczenia są również wykonywane w usłudze ACH Direct Deposits Service, która została przeniesiona do nowej jednostki. Może to spowodować, że niektóre oczekujące płatności ze statusem „Ważny przed przeniesieniem tej usługi ACH Direct Deposits Service będą teraz miały status „W nadmiarze. Zostaniesz powiadomiony e-mailem, a płatności w Nadwyżce zostaną zgłoszone w raporcie Dzienny limit – Szczegóły płatności.

Typ rekordu ACH, który zawiera dodatkowe dane potrzebne do pełnej identyfikacji posiadacza rachunku lub dostarczenia informacji dotyczących płatności do odbierającej depozytowej instytucji finansowej (RDFI).

Konkretny limit ustawiony dla osób zatwierdzających w Twojej organizacji w celu zwolnienia płatności bezpośrednich i depozytów do przetworzenia.

Są to reguły ustalone przez organizację i definiujące liczbę osób zatwierdzających potrzebnych do autoryzacji płatności i depozytów w określonych przedziałach kwotowych.

Są to osoby, które zostały upoważnione przez Twoją organizację do zatwierdzania płatności bezpośrednich i depozytów do przetwarzania.

Dostępny dzienny limit dla identyfikatora klienta

Suma limitu dziennego i dowolnego limitu tymczasowego. Dotyczy to klientów RBC ACH Direct Deposits Service skonfigurowanych z opcją Daily Limit.

Upoważnieni podpisujący

Upoważnieni podpisujący to osoby w Twojej organizacji, które mają uprawnienia lub upoważnienie do podpisywania w imieniu Twojej organizacji.

Kopia zapasowa to proces w Twojej organizacji polegający na kopiowaniu plików wejściowych w celu ich przechowywania.

Zablokuj lub zablokuj płatności

Zestaw płatności w pliku wejściowym, który ma wspólny termin płatności.

Zablokowany plik to plik wejściowy, który został odebrany i jest zablokowany. Na przykład plik, którego nie można przetworzyć, ponieważ jego numer utworzenia pliku jest zduplikowany lub zawiera nieprawidłowe znaki. Zgodnie z Twoimi instrukcjami plik wejściowy może zostać odblokowany do przetwarzania lub usunięty.

CCD (kredyt lub debet korporacyjny)

CCD to standardowy kod klasy wpisu (SEC) używany do identyfikacji typu płatności korporacyjnej kredytowej lub debetowej. Jest to część rekordu nagłówka firmy / partii ACH.

Canadian Payments Association (CPA)

To stowarzyszenie jest obecnie nazywane Payments Canada. Są to krajowe stowarzyszenie, które ustanawia standardy, zasady i procedury międzybankowego rozliczania elektronicznych wpisów dla uczestniczących instytucji finansowych w Kanadzie. System, przez który przepływają płatności bezpośrednie i depozyty bezpośrednie, nazywany jest Automatycznym Systemem Transferowym (AFT).

Format CPA-005 Kanadyjskiego Stowarzyszenia Płatniczego

Specyfikacje formatu rekordów CPA-005, opisane w zasadach CPA, są akceptowanymi i gwarantowanymi standardami formatu dla płatności przekazywanych między instytucjami finansowymi w Kanadzie.

Administrator certyfikatu jest wyznaczany lub sponsorowany przez upoważnionych urzędników podpisujących w Twojej organizacji, którzy są odpowiedzialni za wydawanie i unieważnianie certyfikatów cyfrowych specyficznych dla RBC Express.

Klienci, którzy nie chcą mieć żadnych dodatkowych wskazań, są określani jako scentralizowani. W tym scenariuszu masz jedno konto kontrolne, które tworzy pliki transakcji z tym samym numerem konta klienta przez cały czas (tj. W rekordach nagłówka, szczegółów i zwiastuna). Masz również jedno konto zwrotne, które może różnić się od konta zbiorczego.

Klient oznacza organizację z sektora publicznego lub prywatnego korzystającą z RBC ACH Direct Payments and Deposits Services.

Identyfikator klienta lub identyfikator firmy

Jest to to samo, co numer klienta lub numer konta klienta.

Numer klienta lub numer konta klienta

Numer klienta i numer konta klienta mają to samo znaczenie. Obie reprezentują unikalny numer identyfikacyjny profilu klienta, który RBC Royal Bank przypisuje każdemu klientowi. Jest to 10-cyfrowy numer klienta zawierający sześciocyfrowy numer podstawowy, po którym następują cztery zera, jeśli nie ma spółki zależnej. Służy do uzyskiwania dostępu do Twoich usług.

Centrum obsługi klienta

Centrum obsługi klienta lub Centrum obsługi klienta zarządzania gotówką to osoba kontaktowa w celu uzyskania pomocy, jakiej możesz potrzebować w związku z usługą płatności bezpośrednich lub wpłat bezpośrednich ACH.

Klient, Ty i Twój

Kliencie, Ty i Ty macie jednakowe znaczenie i odnosimy się do Klienta lub pracowników, przedstawicieli lub agentów Klienta korzystających z Usługi lub obsługujących ją.

Lokalizacja, w której przetwarzane są pliki wejściowe. Istnieją 3 centra komputerowe w Kanadzie – Ontario (OCC), Quebec (QCC) i Kolumbii Brytyjskiej (BCCC).

Umowy to grupy podstawowych informacji o konsumentach lub odbiorcach. Przechowuje również informacje umowne i historyczne, takie jak:

 • Pierwotna kwota kontraktu
 • Kwota depozytuKwota pierwszej wpłatyRegularna kwota płatnościKwota płatności końcowejCałkowita kwota zapłacona do tej poryLiczba dotychczasowych płatnościLiczba należnych płatnościCzęstotliwość (co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, dwa razy w miesiącu, co dwa miesiące, co kwartał, co pół roku i co rok)Ta funkcja znajduje się w RBC Express ACH Record Manager.

  Rachunek kontrolny lub rachunek depozytowy to konto, które jest obciążane lub zasilane wpływami z Twoich ważnych i dostarczonych bezpośrednich płatności i depozytów.

  Oddział RBC Royal Bank, w którym znajduje się Twoje konto. Ten oddział zajmie się wszystkimi aspektami finansowymi Twojego konta.

  W ramach zapisów załączników do międzynarodowych transakcji ACH, jeśli płatność ACH została przetworzona za pośrednictwem innej instytucji finansowej, wówczas do płatności powinien towarzyszyć rekord w załączniku banku dystrybucyjnego.

  Klient lub Odbiorca

  Odbiorcą jest strona otrzymująca wpływy z bezpośredniej wpłaty lub strona, która zostanie obciążona płatnością bezpośrednią zgodnie z zamówieniem Klienta.

  Numer klienta lub numer identyfikacyjny klienta lub numer identyfikacyjny odbiorcy

  Te terminy mają to samo znaczenie i reprezentują niepowtarzalny numer, który przypisujesz w celu identyfikacji każdego z Twoich klientów. Ten numer może być alfanumeryczny i jest ograniczony do 19 cyfr w przypadku odbiorców lub odbiorców w Kanadzie oraz 15 cyfr w przypadku odbiorców lub odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

  Twój dzienny limit to maksymalna łączna wartość nieuregulowanych zobowiązań rozliczeniowych, które RBC przyjmie dla Twojej organizacji. Jest to maksymalna wartość nierozliczonych depozytów bezpośrednich, które RBC dostarczył, dostarczy lub dostarczy przed sfinansowaniem tych bezpośrednich depozytów. RBC Royal Bank ustala Twój dzienny limit. Dla każdej waluty ustalany jest osobny limit dzienny.

  Data limitu dziennego

  Dzień (y) limitu dziennego rozciąga się od daty wyboru bezpośredniego depozytu do daty waluty. Innymi słowy, obejmuje dni potrzebne na dostarczenie płatności bezpośredniej wpłaty do otrzymującej instytucji finansowej do dnia, w którym środki są dostępne dla odbiorców.

  Pliki danych to płaskie pliki zawierające informacje z pliku wejściowego płatności, płatności, które zostały wycofane i zwrócone pozycje. Możesz użyć tych plików, aby zaktualizować swoje dane w sposób automatyczny.

  Elektroniczna wymiana informacji między dwoma punktami przetwarzania danych.

  Obciążenia lub płatności bezpośrednie to elektroniczne transakcje płatnicze lub polecenia obciążeń z góry, które reprezentują transfer lub usunięcie środków pobranych na rachunek określonego płatnika prowadzony w instytucji finansowej.

  Usunięty plik to plik wejściowy, który został odebrany, został zablokowany lub odrzucony i na Twoje polecenie jest usuwany; system automatycznie usunie plik i NIE przetworzy żadnych transakcji.

  Depozyty lub wpłaty bezpośrednie to elektroniczne transakcje kredytowe, które reprezentują transfer lub lokowanie środków, które mają być zdeponowane na kontach określonych odbiorców w instytucji finansowej.

  Typ rekordu ACH, który zawiera dane potrzebne do zidentyfikowania posiadacza rachunku i zawiera informacje bankowe dotyczące płatności, która ma być wysłana do posiadacza rachunku w instytucji finansowej.

  Kraj, w którym ma zostać dokonana płatność klienta. Płatności można dokonywać do Kanady lub Stanów Zjednoczonych.

  Waluta, w której ma zostać dokonana płatność klienta. Płatności można dokonywać w dolarach kanadyjskich (CAD) lub amerykańskich (USD).

  Zamiast podpisów fizycznych, RBC Express używa elektronicznych poświadczeń do weryfikacji użytkowników. Odbywa się to za pośrednictwem infrastruktury kluczy publicznych (PKI), bezpiecznej technologii certyfikatów cyfrowych, która wykorzystuje klucze szyfrowania do uwierzytelniania tożsamości użytkowników. Każdy użytkownik, w tym administratorzy usług, musi posiadać certyfikat cyfrowy, aby uzyskać dostęp do usług internetowych w RBC Express.

  Usługa ACH umożliwiająca elektroniczny transfer środków bezpośrednio na rachunek odbiorcy.

  Usługa ACH, która przewiduje sposób pobrania po autoryzacji płatnika przelewu lub pobrania środków pobranych na rachunek płatnika prowadzony w instytucji finansowej. Patrz Wstępnie autoryzowane obciążenia (PAD).

  „Upuszczony plik to plik wejściowy, który został odebrany, jest zablokowany przez ponad 2 dni robocze i nie został usunięty ani odblokowany, system automatycznie usunie plik i NIE przetworzy żadnych transakcji.

  Data dokonania płatności.

  Płatności bezpośrednie lub depozyty wymieniane za pośrednictwem transmisji danych między dwoma punktami przetwarzania danych.

  Sieć płatności elektronicznych (EPN)

  EPN to operator ACH RBC obsługujący płatności wysyłane do Stanów Zjednoczonych w celu przetworzenia.

  Każda osoba korzystająca z RBC Express ACH Direct Payments & Deposits wymaga cyfrowego certyfikatu w celu uzyskania dostępu do usług, który umożliwia RBC akceptowanie podpisów cyfrowych jako elektronicznych poświadczeń zastępujących fizyczne podpisy na dokumentach papierowych.

  Konkretne informacje w układzie pliku, które wymagają uzupełnienia. Informacje muszą być dostarczone zgodnie z instrukcją lub nie mogą być przetwarzane.

  Grupa informacji dotyczących płatności ACH do przetworzenia i posortowania w celu dostarczenia do instytucji finansowych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

  Numer utworzenia pliku

  Jest to obowiązkowy 4-cyfrowy numer, który przypisujesz do pliku transakcji. Numer utworzenia pliku musi różnić się od poprzednich 9 numerów przesłanych do przetwarzania. Przesyłając plik testowy, FCN musi mieć wartość „TEST.

  Limit plików przypisany przez Twoją organizację to maksymalna wartość każdego pliku wejściowego przesłanego do przetwarzania. Jeśli Twój plik po otrzymaniu przekroczy ten limit, plik zostanie zablokowany i po Twojej autoryzacji zostanie przetworzony (odblokowany) lub usunięty.

  Pliki płaskie to pliki danych dostępne dla klientów ACH Direct Deposits & Payments, które mogą być używane do automatycznej aktualizacji ich systemów lub tworzenia raportów wewnętrznych. Pliki danych są dostępne dla rekordów wejściowych, pozycji zwróconych i płatności wycofanych.

  Wszelkie instytucje finansowe zakwalifikowane do otrzymywania zgłoszeń ACH, które zgadzają się przestrzegać zasad CPA i / lub zasad i wytycznych operacyjnych NACHA.

  Numer konta usługi GRADS (GSAN)

  Globalny numer konta usługi należności i wypłat (GRADS) jednoznacznie identyfikuje Cię w tym systemie według usługi. Ten 10-cyfrowy numer jest również nazywany numerem konta klienta i identyfikatorem firmy (opisanym powyżej) lub numerem GSAN.

  Rekord Nagłówek to pierwszy typ rekordu ACH w układzie pliku, który zawiera dane potrzebne do zidentyfikowania zleceniodawcy i miejsca przeznaczenia płatności.

  IAT jest standardowym kodem klasy wpisu (SEC) używanym do identyfikacji typu płatności międzynarodowej transakcji kredytowej lub debetowej ACH. Jest to część rekordu ACH Company / Batch Header Record i jest używana do wszystkich płatności, które są przeznaczone dla posiadaczy rachunków w Stanach Zjednoczonych.

  W nadpłatach

  Suma płatności należnych za dany dzień rozliczeniowy aktualnie przekraczająca dostępny Limit dzienny. Dotyczy to wyłącznie usługi ACH Direct Deposits Service.

  Kwota płatności w walucie usługi.

  Informacje o płatności wysyłane do RBC Royal Bank w celu przetworzenia w określonym formacie.

  Grupa informacji płatniczych ACH do przetworzenia i posortowania w celu dostarczenia do różnych instytucji finansowych.

  Nieprawidłowe transakcje to takie, które nie przejdą procesu weryfikacji danych RBC Royal Bank.

  Niewykorzystana część dostępnego dziennego limitu, który jest nadal dostępny w danym dniu. Ten limit dotyczy tylko usługi ACH Direct Deposit Service.

  Część dostępnego limitu dziennego zarezerwowanego na rozliczenie transakcji przypadających na ten dzień.

  Wniosek zbiorczy odnosi się do wniosku, który ma zostać wypełniony w odniesieniu do szeregu płatności.

  Odwrócenie zbiorcze odnosi się do szeregu płatności, które zostały już przetworzone i dostarczone do instytucji finansowych, a takie płatności po Twojej autoryzacji i w wymaganych terminach są obecnie wycofywane z zachowaniem najlepszych starań.

  Metoda wysyłania lub odbierania informacji. Transmisja danych lub RBC Express ACH Direct Payments and Deposits to dwa media używane do wymiany informacji o płatnościach.

  National Automated Clearing House Association (NACHA)

  Krajowe stowarzyszenie w Stanach Zjednoczonych, które ustanawia standardy, zasady i procedury umożliwiające instytucjom finansowym wymianę płatności na poziomie krajowym.

  Dla jednostki dominującej i spółek zależnych można wyznaczyć tylko jedno konto kontrolne. Jedno konto kontrolne nadzoruje rachunki wszystkich podmiotów zależnych i ich działalność.

  Jeden plik transakcji jest tworzony przez klienta i obejmuje wszystkie oddziały. Numer konta klienta dla rekordów nagłówka i zwiastuna będzie numerem nadrzędnego konta klienta (XXXXXX0000). Rekordy szczegółowe będą zawierały różne numery kont pomocniczych (XXXXXX0001, XXXXXX0002 itd.).

  Jednakże można wyznaczyć oddzielne konto dla zwracanych towarów każdej spółki zależnej. Raporty są tworzone dla firmy macierzystej.

  Niewystarczające fundusze (NSF)

  Transakcja płatnicza, która została zwrócona przez otrzymującą instytucję finansową będącą depozytariuszem z kodem przyczyny zwrotu 901.

  Powiadomienie o zmianie (NOC) dla USA-FI

  Dotyczy to informacji o płatnościach otrzymanych przez depozytową instytucję finansową w Stanach Zjednoczonych (RDFI) w celu powiadomienia inicjującej depozytowej instytucji finansowej (ODFI), że wcześniej ważne informacje dla odbiorcy stały się nieaktualne lub że informacje zawarte we wstępnym powiadomieniu są błędne. Standardowy kod klasy wejścia to COR.

  Powiadomienie o zmianie (NOC)

  Powiadomienie o zmianie informacji płatniczych (NOC) otrzymane od instytucji finansowych w Kanadzie w odniesieniu do banku, oddziału i numeru konta, które występuje w wyniku zamknięcia oddziałów, fuzji lub przejęć. NOC dotyczy rachunków w dolarach kanadyjskich i dolarowych.

  Pod tą nazwą każda spółka zależna może mieć dostosowany poziom kontroli. Dla każdej spółki zależnej można utworzyć oddzielne pliki transakcji, ale można je przesłać w tej samej transmisji. Każda spółka zależna musi konsekwentnie przedłożyć plik wraz z numerem konta klienta w całym pliku. Należy dostarczyć oddzielny nagłówek, szczegół i rekord przyczepy. Każda spółka zależna może mieć inny rachunek kontrolny niż klient macierzysty, a każda spółka zależna może mieć oddzielne konto zwrotne przeznaczone dla zwracanych towarów. Raport wyjściowy / plik danych można sporządzić oddzielnie dla każdego oddziału lub można utworzyć plik obejmujący wszystkie filie.

  Inicjująca instytucja finansowa depozytowa (ODFI)

  Uczestnicząca instytucja finansowa, która inicjuje płatności na żądanie swoich klientów. To instytucja finansowa wysyła płatność.

  Jako strona inicjująca transakcje, Zleceniodawca jest Zleceniodawcą.

  Raporty obowiązkowe / opcjonalne i na żądanie, które są tworzone w ramach usługi ACH Direct Payments and Deposits Service. Raporty te są następnie przesyłane do Ciebie drogą elektroniczną lub są dostępne do wglądu w RBC Express.

  Jest to standardowy kod klasy wpisu (SEC), który jest używany do identyfikacji typu płatności „Wstępnie ustalona płatność i Wpis depozytu używanego w przypadku płatności osobistych przeznaczonych do Stanów Zjednoczonych. Jest to część rekordu nagłówka firmy / partii ACH.

  Fraza hasła to hasło, które umożliwia dostęp do RBC Express. Każdy użytkownik ma unikalną frazę hasła, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo.

  Odbiorca to osoba, która dokonuje płatności ACH Direct i której rachunek ma zostać lub został uznany wartością tej płatności ACH Direct.

  Termin płatności

  Data uznania lub obciążenia rachunku odbiorcy środkami. Data płatności jest taka sama jak data waluty tylko wtedy, gdy otrzymamy Twoje płatności na czas zgodnie z zaplanowaną regularną datą wyboru.

  Usługa dystrybucji płatności (PDS)

  Usługa dystrybucji płatności odnosi się do usługi przelewów bezpośrednich ACH.

  Nadpłata

  Suma płatności należnych za dany dzień rozliczeniowy aktualnie przekraczająca dostępny Limit dzienny. Dotyczy to wyłącznie usługi ACH Direct Deposits Service.

  Jest to opcjonalny raport, który jest tworzony w ramach usługi ACH Direct Payments & Deposits Service. Zawiera listę wszystkich prawidłowych płatności i ważnych uwag otrzymanych w pliku wejściowym.

  Krótka nazwa płatności

  Skrócona nazwa płatności to 15-cyfrowe pole, które jest częścią rekordu płatności firmy i służy do identyfikacji inicjatora płatności. To pole musi wyraźnie określać inicjatora płatności poprzez użycie nazwy, która jest znana i łatwo rozpoznawalna przez odbiorcę płatności. To jest nazwa, która pojawi się na wyciągach bankowych odbiorcy. Jeśli pole Krótka nazwa płatności pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrana skrócona nazwa klienta wskazana w Twoim Profilu Klienta.

  Payments Canada (dawniej znane jako Canadian Payments Association (CPA))

  Krajowe stowarzyszenie, które ustanawia standardy, zasady i procedury międzybankowego rozliczania elektronicznych wpisów dla uczestniczących instytucji finansowych w Kanadzie. System, przez który przepływają płatności bezpośrednie i depozyty bezpośrednie, nazywany jest Automatycznym Systemem Transferowym (AFT).

  Płatnikiem jest osoba, która upoważnia do wystawienia płatności ACH Direct Payment i której rachunek ma zostać lub został obciążony wartością tej płatności ACH Direct.

  Osoba oznacza osobę fizyczną, członka, firmę lub inną osobę prawną.

  Usługa Pre-Authorized Debits (PAD)

  Usługa Pre-Authorized Debits (PADs) odnosi się do usługi ACH Direct Payments.

  Prefund lub Prefunding

  Opcja usługi dostępna dla usługi ACH Direct Deposit Service, która wymaga wcześniejszego opłacenia bezpośrednich depozytów. Wskaźnik w Twoim profilu klienta zostanie ustawiony jako „Prefund.

  Wpis w walucie innej niż dolar (wartość zerowa), który może zostać wysłany przez inicjatora do otrzymujących depozytariuszy instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych w celu ostrzeżenia o zbliżającej się transakcji w dolarach rzeczywistych i że wymagana jest weryfikacja numeru rachunku odbiorcy.

  Data przetwarzania to data uruchomienia pliku w Centrum komputerowym.

  Konkretne informacje wymagane do przetworzenia transakcji do odbiorcy. Informacje będą zawierały takie pola jak imię i nazwisko, numer banku, numer oddziału i numer konta.

  Infrastruktury klucza publicznego (PKI)

  System stanowiący podstawę do tworzenia i utrzymywania bezpiecznego i godnego zaufania środowiska sieciowego poprzez generowanie i dystrybucję kluczy elektronicznych i certyfikatów.

  Dotyczy oznaczeń operacyjnych i nieoperacyjnych spółek zależnych. Pierwszy otwarty profil to zawsze numer klienta nadrzędnego. Na przykład 123456 0000. Numer klienta nadrzędnego zawsze kończy się czterema zerami – 0000.

  Standardowy format RBC (STD 152)

  Zastrzeżony format rekordu RBC Royal Bank akceptowany przy przesyłaniu płatności do instytucji finansowych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W przypadku klientów, którzy przetwarzają płatności na adres USA w imieniu innych instytucji finansowych, zaleca się korzystanie z formatu ACH, aby mieć pewność, że wszystkie rekordy uzupełnień banku dystrybucyjnego są dostępne.

  Odbiorcą jest strona otrzymująca wpływy z bezpośredniej wpłaty lub strona, która zostanie obciążona płatnością bezpośrednią zgodnie z zamówieniem Klienta.

  Otrzymująca depozytowa instytucja finansowa (RDFI)

  Każda instytucja finansowa kwalifikująca się do otrzymywania transakcji płatniczych.

  Uprawnienia odbiorcy / umowy z płatnikiem

  Pisemna umowa upoważniająca do dokonywania wpłat bezpośrednich lub dokonywania bezpośrednich płatności na rachunki podmiotu w instytucjach finansowych w Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych.

  Odrzucony plik to plik wejściowy, który został odebrany przez RBC, nie mógł zostać przetworzony i musi zostać przesłany ponownie, jeśli ten plik nie zostanie usunięty, system automatycznie usunie plik tego samego dnia, w którym otrzymano plik wejściowy, a NIE przetworzy wszelkie transakcje.

  Podział numeru klienta na dyskretne segmenty do celów sumowania częściowego.

  Termin ten dotyczy wyłącznie Operacyjnej Jednostki Dominującej i Jednostek Zależnych. Raport wyjściowy / plik danych może być sporządzony oddzielnie dla każdej spółki zależnej lub może zostać utworzony dla Operacyjnej Jednostki Dominującej obejmującej wszystkie jednostki zależne. Twój profil klienta będzie wymagał dostosowania w zależności od Twoich potrzeb.

  Wymagany dodatkowy limit

  Kwota dodatkowego limitu dziennego niezbędnego do pełnej obsługi płatności przekraczających termin rozliczenia w tym terminie.

  Ponowne wystawienie płatności bezpośrednich ACH zwróconych jako niewystarczające środki (NSF). Płatności zwrócone jako „NSF mogą być reprezentowane tylko raz i muszą zostać przedstawione natychmiast lub w ciągu 20 dni roboczych. Ta opcja usługi dotyczy tylko usługi RBC ACH Direct Payments.

  Rachunek, który zostanie obciążony lub uznany za zwrot wszelkich transakcji płatniczych, których nie można było przetworzyć.

  Transakcja płatnicza zwracana ODFI przez RDFI, ponieważ nie może być przetworzona.

  Identyfikuje określoną instytucję finansową. W Kanadzie składa się z numeru banku i oddziału. W Stanach Zjednoczonych jest to numer rozliczeniowy ABA. Odbywa się to co pół godziny, aż do wystąpienia korekty. Plik zostanie przesłany pod koniec drugiego dnia roboczego po otrzymaniu pliku wejściowego.

  Token RSA SecurID ®

  Każdy użytkownik z organem zatwierdzającym płatność otrzyma Token Bezpieczeństwa lub Token RSA SecurID ® od RBC Royal Bank. To małe urządzenie wyświetla unikalną, jednorazową sekwencję 6 liczb, które zmieniają się co 60 sekund, nazywaną kodem tokena lub wartością tokena. RBC Express zapyta o tę sekwencję liczb przed zatwierdzeniem płatności.

  Są to listy podmiotów i osób kontrolowanych i utrzymywanych przez rząd Stanów Zjednoczonych (Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Stanów Zjednoczonych „OFAC) i Rząd Kanady (Biuro Nadzoru nad Instytucjami Finansowymi „OSFI), które zabraniają instytucjom finansowym świadczenia usług finansowych do podmiotów i osób znajdujących się na tych listach sankcji.

  Screen lub Screening

  Termin używany, gdy sprawdzamy, sprawdzamy lub porównujemy Twoje płatności skierowane do Stanów Zjednoczonych i Kanady, pochodzące z innego kraju, z listami sankcji określonymi powyżej w części „Listy sankcji.

  Standardowy kod klasy wejścia (SEC)

  Trzyznakowy kod używany w rekordzie nagłówka firmy / partii ACH w przypadku płatności przeznaczonych do Stanów Zjednoczonych, który identyfikuje typ płatności. Wszystkie płatności niepodatkowe przeznaczone do lub otrzymane ze Stanów Zjednoczonych muszą mieć kod SEC IAT.

  Security Token lub RSA SecurID ® Token

  Każdy użytkownik z organem zatwierdzającym płatność otrzyma Token Bezpieczeństwa lub Token RSA SecurID ® od RBC Royal Bank. To małe urządzenie pokazuje unikalną, jednorazową sekwencję 6 liczb, która zmienia się co 60 sekund. RBC Express zapyta o tę sekwencję liczb przed zatwierdzeniem płatności.

  Usługa polega na przekazaniu środków do określonych odbiorców (wpłaty bezpośrednie) lub polega na przetwarzaniu przez RBC w imieniu Klienta preautoryzowanych obciążeń, pobieranych od określonych płatników (płatności bezpośrednie).

  Administrator usługi jest odpowiedzialny za konfigurowanie i zarządzanie sposobem korzystania z RBC Express w Twojej organizacji. Ta osoba może autoryzować dostęp użytkownika i ustawić poziom dostępu użytkownika w systemie. Organizacja może wyznaczyć więcej niż jeden poziom dostępu użytkownika w systemie. Organizacja może wyznaczyć więcej niż jednego administratora usług.

  Ustawiony interwał oznacza występowanie w określonych, ustalonych lub przewidywalnych okresach lub czasach.

  Najpóźniejszy termin, w którym RBC musi dostarczyć bezpośrednią wpłatę do otrzymującej instytucji finansowej, aby zapewnić udostępnienie środków odbiorcy następnego dnia roboczego. Na przykład, jeśli transakcja jest datowana 28 lipca, RBC musi dostarczyć transakcję do otrzymującej instytucji finansowej 27 lipca, aby zapewnić, że odbiorca ma dostęp do środków 28 lipca. Pliki otrzymane po Select Date będą przetwarzane na następny dzień roboczy. W Kanadzie fundusze są udostępniane zarówno konsumentom, jak i firmom, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych środki są udostępniane tylko konsumentom.

  Maksymalna wartość płatności, które są należne w określonym dniu, które bank zobowiązuje się rozliczyć w Twoim imieniu.

  Oddział może być oddziałem, działem lub inną jednostką lub usługą, dla których wymagana jest oddzielna księgowość i raporty.

  Płatność zawieszona to płatność skierowana do Stanów Zjednoczonych lub Kanady, pochodząca z obcego kraju, która została dopasowana do list sankcyjnych i jest wstrzymana do zakończenia dochodzenia.

  Jest to dodatkowy dzienny limit ustalony na określony czas w celu uwzględnienia tymczasowego wzrostu wartości płatności. Musisz skontaktować się z menedżerem konta RBC Royal Bank z dużym wyprzedzeniem, zanim będziesz potrzebować zwiększonego dziennego limitu.

  Kod tokenu lub wartość tokena

  Jest to sześciocyfrowa sekwencja liczb wyświetlanych co 60 sekund na tokenie zabezpieczającym lub tokenie RSA SecurID ®. W celu zwiększenia bezpieczeństwa RBC Express wymaga od użytkowników wprowadzenia dwóch poświadczeń weryfikujących – hasła i wartości tokenów – w celu zatwierdzenia płatności.

  Transakcja to polecenie złożone przez Ciebie do Banku w celu wydania bezpośredniego depozytu lub bezpośredniej płatności.

  Jest to maksymalna kwota na płatność przydzielona przez naszą organizację w celu zmniejszenia narażenia na przypadkowe lub nieautoryzowane płatności.

  Elektroniczna wymiana informacji między dwoma punktami przetwarzania danych.

  Rekord zwiastuna to ostatnia część typu rekordu w układzie pliku używana do wyznaczania końca układu pliku. Rekord przyczepy identyfikuje całkowitą liczbę i wartość wszystkich transakcji w dolarach.

  Wymóg, zgodnie z którym osoby w Twojej organizacji przypisane do zatwierdzania transakcji lub partii transakcji wymagają dwóch poświadczeń w celu cyfrowego zatwierdzenia instrukcji płatniczych. Te dane uwierzytelniające są powszechnie określane jako „coś, co wiesz (indywidualna fraza hasła) i „coś, co masz (wartość tokenu – tokeny RSA SecurID). Osoba (y) zostanie poproszona o wprowadzenie tych dwóch poświadczeń przed zatwierdzeniem płatności.

  Odblokowany plik to plik wejściowy, który został odebrany, jest zablokowany z powodu różnych warunków, takich jak zduplikowany numer utworzenia pliku i odblokowany na podstawie Twoich instrukcji. Po odblokowaniu pliku wejściowego system automatycznie przetworzy plik wejściowy.

  Użytkownik to osoba wyznaczona przez klienta jako posiadacz certyfikatu cyfrowego wydanego przez RBC i upoważniona do działania w imieniu klienta. Wszyscy użytkownicy RBC Express muszą posiadać certyfikat cyfrowy RBC.

  Data, w której bezpośrednie depozyty są dostępne dla odbiorców, czyli również w dniu, w którym finansujesz lub rozliczasz bezpośrednie depozyty. W przypadku depozytów bezpośrednich, których termin płatności przypada dziś lub w przeszłości, data waluty może być obecna lub jutro. W przypadku usługi płatności bezpośrednich ACH data waluty oznacza datę obciążenia rachunku płatnika i zaksięgowania na koncie. W przypadku płatności z datą wymagalności w przeszłości jest to data wpłynięcia do instytucji finansowej płatnika.

  Prawidłowe transakcje to takie, które pomyślnie przeszły proces weryfikacji danych RBC Royal Bank.

  Weryfikacja niektórych pól w pliku wejściowym w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami określonymi w układach plików. Obejmuje również walidację numeru banku, tranzytów oddziału i formatu numeru rachunku. Nie obejmuje sprawdzania, czy rachunek jest prowadzony na nazwisko odbiorcy / płatnika.

  My, Bank, Royal Bank, Royal Bank of Canada, RBC i RBC Royal Bank

  My, Bank, Royal Bank, Royal Bank of Canada, RBC i RBC Royal Bank wszyscy odnoszą się do Royal Bank of Canada.